Värden för världen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-10-09 19:35
På uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli har Tomas Nord vid Linköpings Universitet undersökt det moderna träbyggandet ur tre perspektiv och dess värde för Sverige.

Undersökningen sammanfattades i rapporten Värden för världen - konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande. Du kan ladda ner rapporten i sin helhet här. Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna i rapporten. 

Boendeperspektivet

Det växande behovet av bostäder påskyndar utvecklingen mot ett utökat industriellt byggande där trämaterialet har flera fördelar. Den ökande urbaniseringen skapar också ett behov av både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar och prisklasser. Tydli­ga krav som smarta planlösningar, yteffektivitet, och låga ljudnivåer är utmaningar för det industriella träbyggandet, men där erfarenheterna så här långt är enbart positiva.

Miljö/klimatperspektivet

Miljöaspekten lyfts fram av dagens och morgondagens boendekonsumenter som ett område där betalningsviljan ökar. Miljöperspektivet visar på fördelar för trämaterial och 2010 sammanställdes 66 studier över träprodukters nettopåverkan på växthus­gasutsläpp. Resultaten styrker tidigare slutsatser att när trä ersätter traditionella byggmaterial minskar utsläppen av koldioxid.

Industri/sysselsättningsperspektivet

Den framtida bristen på byggarbetskraft kommer att öka intresset för det industriella träbyggandet. Med en ökad efterfrågan från dagens 16 000 till 25 000 lägenheter kommer det industriella träbyggandet att öka från knappt 2 000 till 5 000 lägenheter. En sådan utveckling gör att det bara inom bostadssektorn finns potential för sex nya fabriker och drygt 1 000 nya arbetstillfällen i skogsbygden.

 

Ladda ner rapporten Värden för världen - konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande
Värden för världen (pdf)

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm