Ett ökat byggande i trä minskar klimatpåverkan och ökar effektiviteten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-05-06 13:29
2017-05-06

-Vi behöver bygga mer i trä och mindre i stål och betong för att minska klimatpåverkan från byggprocessen, sa bostadsminister Peter Eriksson på föreningen Trästads konferens i Linköping den 4 maj.

Det går inte att missa för den som lyssnar på bostadsminister Peter Eriksson: regeringen ser gärna ett ökat byggande av hus i trä. Dels för att klimatpåverkan från byggprocessen måste minska och dels för att det industriella byggandet behövs på en hårt ansträngd bostads- och byggmarknad. Peter Eriksson återkom till det senare flera gånger under sitt anförande. Det råder brist på arbetskraft inom byggindustrin och träbyggandet ger jobb där jobben behövs som mest. Träbyggandet är resurseffektivt och den stora bristen inom byggindustrin idag stavas arbetskraft.

IMG_6813

Trästad hade i år förlagt sitt årsmöte till Linköping, en stad som växer så det knakar och med ett stort behov av många nya bostäder. I september öppnas portarna till Sveriges första bostadsmässa sedan Bo01 i Malmö; Vallastaden Bo- och Samhällsexpo. Elisabeth Falk, kommunikationschef på Vallastaden BoExpo, medverkade på konferensen och berättade om projektet som är sprängfyllt av nyheter och innovationer. Ingen arkitekt har fått rita mer än ett hus i ett kvarter, markanvisningen har skett på tilldelningskriterier istället för pris, infrastrukturen går i kulvertar under jord, 40 byggherrar bygger på området och arkitekterna har fått fria händer under en fast struktur. De fria ramarna och mångfalden av byggherrar ger en stadsdel med stor variation men också tätt mellan husen. Höga hus varvas med lägre hus och mitt mellan flervåningshusen dyker det här och där upp en villa eller ett radhus. BoExpot öppnar den 2 september. Glädjande innehåller stadsdelen hela 14 projekt i träbyggnadsteknik.

Men lika spännande som Vallastaden är Valla Berså, det runda huset i KL-trä i området Valla, som inte alls är detsamma som Vallastaden förklarade Eva Lindstén, vd för Lindsten Fastigheter, en lokal byggherre med anor. De har inte byggt på årtionden. När det så väl var dags att bygga igen väljer de att bygga ett runt hus och dessutom i korslimmat trä från Martinsons, ett material de aldrig förr byggt i. Och att det blev trä förklarade Eva med att de kände att de ville "göra något bra".

Eva Lindstén berättade mycket konkret om deras erfarenheter. Det är inte varje dag någon bygger ett helt runt hus och det är självklart förknippat med en del utmaningar. Men det allra mesta var trots allt positivt och en sak stod utom allt tvivel: byggnadsarbetarna hos entreprenören ville alla jobba med Valla Berså eftersom arbetsmiljön är bättre - det är rent och tyst. Dagen efter konferensen erbjöds ett trähussafari i Linköping och då fick deltagarna möjlighet att titta på Valla Berså i verkligheten. 2018 ska det vara inflyttningsklart, ett av Linköpings nya landmärken.

Peter Eriksson har tillsatt en rad utredningar sedan han tillträdde för ett år sedan. En av dem är byggregelutredningen som leds av Anna Sander, till vardags projektledare för stadsutvecklingsprojektet Rosendal i Uppsala och Kurt Eliasson, tidigare vd för allmännyttans branschorganisation SABO. Anna Sander var en av föredragshållarna på konferensen och berättade om uppdraget.  Det är inget litet uppdrag – de ska gå igenom hela byggregelverket och göra det modernare och mer ändamålsenligt. När de ändå håller på ska de titta på standardiseringarna också. Och som inte det vore nog ska de utreda hur byggreglerna kan styra mot en minskad klimatpåverkan från byggprocessen och val av byggmaterial.

Det var det senare som nog intresserade deltagarna på konferensen mest. Idag saknas det styrmedel som riktar sig mot byggprocessen, trots att det numera är belagt att den kan svara för så mycket som 80 procent av klimatpåverkan från en byggnad sett ur en femtioårig livscykel. 

Att träbyggande ger lägre klimatpåverkan är väl känt. Att det också kan öka vårt välbefinnande och vår hälsa är kanske mindre känt. Tomas Nord från Linköpings Universitet presenterade forskningsrön från det europeiska samarbetsprojektet Wood2New som bland annat visar att patienter som var inskrivna i ett rum med träpanel hade kortare inskrivningstid. Det måste forskas mera inom området, men Wood2New ger mycket intressanta och spännande indikationer på att trä som interiört material kan ha betydande effekter för både vårt välbefinnande och vår hälsa. 

Och framtidsutsikterna är goda för träbyggandet. På Sveriges Träbyggnadskanslis uppdrag har professor Staffan Brege, också han på Linköpings Universitet, i en forskningsstudie visat att Sverige kan ha kapacitet att 2025 bygga hälften av alla flervåningshus i trä. Vinsterna för klimatpåverkan skulle vara betydande.

-          Ett ökat träbyggande är en del av lösningen på såväl bostadsbrist som ökade koldioxidutsläpp. Om hälften av våra lägenheter 2025 byggs i trä istället för i andra material minskas klimatbelastningen i byggskedet med cirka 40 procent varje år, sade Staffan Brege.

IMG_6760

På årsmötet, det andra årsmötet i föreningen Trästads historia(föreningen grundades 2016) omvaldes landshövding Magdalena Andersson till ordförande. Styrelsen fick i och med årsmötet 13 ledamöter. 

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm