2025 byggs hälften av alla bostadshus i trä

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-05-18 07:17
2017-04-26

Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä. Det skulle bidra till att möta byggbehovet och ge stora positiva effekter i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp från byggbranschen samt arbetstillfällen utanför storstäderna. Det konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande som han tagit fram på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli.

Sverige brottas idag med stora samhällsutmaningar inom byggande, klimat och en obalans mellan stad och land. Bostadsbyggandet är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Takten i byggandet måste öka. Det krävs effektivare byggprocesser för att korta ledtiderna, stärka kvaliteten, sänka kostnaderna och för att kompensera för en allt mer akut brist på arbetskraft. Samtidigt är klimatfrågan akut. Sverige har en nollvision 2045 för koldioxidutsläpp. Enligt Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, svarade byggandet för lika mycket koldioxidutsläpp som personbilstrafiken 2012. Då byggde Sverige ungefär hälften så mycket bostäder som vi gjorde 2016.

I prognosen konstaterar professor Staffan Brege att hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä 2025 jämfört med dagens cirka 10 procent. Det är baserat på pågående och planerad kapacitetsökning inom träbyggindustrin med ledande aktörer som Derome, Lindbäcks bygg, Moelven, Stora Enso, BoKlok och Martinsons trä.

– Det här bekräftar den medvind svensk träbyggindustri har just nu. Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Från ett samhällsperspektiv är det intressanta med Staffan Breges prognos de positiva effekter det ökade träbyggandet medför.

webb

– Ett ökat byggande i trä är en del av lösningen på såväl bostadsbrist som ökade koldioxidutsläpp. Om hälften av våra lägenheter 2025 byggs i trä istället för i andra material minskas klimatbelastningen i byggskedet med cirka 40 procent per år, säger Staffan Brege.

– De här beräkningarna tydliggör de stora klimatvinster vi kan göra genom att öka det industriella träbyggandet. Det är hög tid att vi kapar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan och det finns inget snabbare sätt att göra det än att öka träbyggandet. Vi har kunskapen och vi har beprövade metoder. Det är bara att ställa om, kommenterar Susanne Rudenstam.

Susanne Rudenstambeskuren

I rapporten konstateras att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill. En ökad andel industriellt byggande kan även ha en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen i leverantörskedjan i en överhettad byggmarknad.

– En ökad industrialisering av byggandet flyttar dessutom sysselsättning från storstad till landsbygd. Kapacitetsutbyggnaden ger cirka 13 500 jobb fram till 2025 inom träbyggnadsindustrin. Det är en ökning med nära 8 000 jobb jämfört med 2015. Genom att bygga industriellt på orter utanför storstadsregionerna flyttas 6 000 byggjobb ut från städerna, säger Staffan Brege.

Rapporten, som baseras på Boverkets prognoser, spår att byggandet av flerbostadshus kommer att ligga på 45 000–50 000 lägenheter per år mellan 2017–2020, för att därefter lägga sig på i genomsnitt 35 000 lägenheter årligen fram till år 2025. Utbyggnaden av produktionskapacitet i nya och befintliga trähusfabriker i Sverige kan resultera i cirka 15 000 nya lägenheter per år. Lägger vi till detta importen av trähus blir totalsumman cirka 17 500 lägenheter per år.

 

Här kan du ladda ner rapporten.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli. Staffan Brege, professor vid Linköpings Universitet, har lett arbetet. Övriga medverkan är: Tomas Nord, universitetslektor vid Linköpings Universitet, Lars Stehn, professor vid Luleå tekniska universitet samt Tyrens AB. 

Utredningsuppdraget har varit att mot bakgrund av de utmaningar som vårt samhälle står inför avseende demografisk utveckling, byggbehov, klimatförändringar, ekonomisk utveckling etc beskriva nuläget för träbyggnadssektorn samt göra en framskrivning till år 2025. I uppdraget ligger också att analysera hur byggandet i trä med dess unika möjligheter till att industrialisera byggprocesserna kn bidra till att hitta lösningar på våra mest akuta samhällsproblem.

Kontakt

susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se

Telefon: 08-762 72 73 

Mobil: 0702-14 37 72

Adress

Storgatan 19, vån 3

Box 555 25

102 04 Stockholm